لیست دوره های موسسه

آموزشگاه زبان علوی     دوره های آموزشی

جستجوی دوره بر اساس :

لیست دوره ها

زمان های کنسل شده دوره : AI5

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : AI5

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 15:00 16:30
چهارشنبه 15:00 16:30

خروج

AI5

نام استاد : مهدی خلیل نژاد

گروه : دبیرستان دوره د ...

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : مرد

نوع دوره : گروهی

شهریه دوره : 1720000 ریال

تعداد جلسات : 16

تاریخ شروع دوره : 1398/11/16

تاریخ پایان دوره : 1399/01/23

ظرفیت باقیمانده : 8

دوره فعال


ثبت نام
مشاهده زمان های کنسل شده

زمان های کنسل شده دوره : AL3

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : AL3

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 16:45 18:15
چهارشنبه 16:45 18:15

خروج

AL3

نام استاد : مهدی خلیل نژاد

گروه : دبیرستان دوره د ...

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : مرد

نوع دوره : گروهی

شهریه دوره : 1500000 ریال

تعداد جلسات : 16

تاریخ شروع دوره : 1398/11/16

تاریخ پایان دوره : 1399/01/23

ظرفیت باقیمانده : 12

دوره فعال


ثبت نام
مشاهده زمان های کنسل شده

زمان های کنسل شده دوره : AL4

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : AL4

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 16:45 18:15
چهارشنبه 16:45 18:15

خروج

AL4

نام استاد : کیان عبدالملکی

گروه : دبیرستان دوره د ...

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : مرد

نوع دوره : گروهی

شهریه دوره : 1500000 ریال

تعداد جلسات : 16

تاریخ شروع دوره : 1398/11/16

تاریخ پایان دوره : 1399/01/23

ظرفیت باقیمانده : 11

دوره فعال


ثبت نام
مشاهده زمان های کنسل شده

زمان های کنسل شده دوره : AS1 A

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : AS1 A

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 15:00 16:30
چهارشنبه 15:00 16:30

خروج

AS1 A

نام استاد : محمدرضا حافظ دهلوی

گروه : دبیرستان دوره د ...

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : مرد

نوع دوره : گروهی

شهریه دوره : 2500000 ریال

تعداد جلسات : 16

تاریخ شروع دوره : 1398/11/16

تاریخ پایان دوره : 1399/01/23

ظرفیت باقیمانده : 9

دوره فعال


ثبت نام
مشاهده زمان های کنسل شده

زمان های کنسل شده دوره : AS1 B

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : AS1 B

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 16:45 18:15
چهارشنبه 16:45 18:15

خروج

AS1 B

نام استاد : حسن گرامی

گروه : دبیرستان دوره د ...

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : مرد

نوع دوره : گروهی

شهریه دوره : 2500000 ریال

تعداد جلسات : 16

تاریخ شروع دوره : 1398/11/16

تاریخ پایان دوره : 1399/01/23

ظرفیت باقیمانده : 10

دوره فعال


ثبت نام
مشاهده زمان های کنسل شده

زمان های کنسل شده دوره : AS2

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : AS2

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 18:30 20:00
چهارشنبه 18:30 20:00

خروج

AS2

نام استاد : مهدی خلیل نژاد

گروه : دبیرستان دوره د ...

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : مرد

نوع دوره : گروهی

شهریه دوره : 1500000 ریال

تعداد جلسات : 16

تاریخ شروع دوره : 1398/11/16

تاریخ پایان دوره : 1399/01/23

ظرفیت باقیمانده : 11

دوره فعال


ثبت نام
مشاهده زمان های کنسل شده

زمان های کنسل شده دوره : AS5

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : AS5

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 15:00 16:30
چهارشنبه 15:00 16:30

خروج

AS5

نام استاد : حسن گرامی

گروه : دبیرستان دوره د ...

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : مرد

نوع دوره : گروهی

شهریه دوره : 1500000 ریال

تعداد جلسات : 16

تاریخ شروع دوره : 1398/11/16

تاریخ پایان دوره : 1399/01/23

ظرفیت باقیمانده : 10

دوره فعال


ثبت نام
مشاهده زمان های کنسل شده

زمان های کنسل شده دوره : PB1

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : PB1

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 16:45 17:15
چهارشنبه 16:45 17:15

خروج

PB1

نام استاد : امیررضا حسین زاده

گروه : دبیرستان دوره ا ...

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : مرد

نوع دوره : گروهی

شهریه دوره : 1800000 ریال

تعداد جلسات : 16

تاریخ شروع دوره : 1398/11/16

تاریخ پایان دوره : 1399/01/23

ظرفیت باقیمانده : 14

دوره فعال


ثبت نام
مشاهده زمان های کنسل شده

زمان های کنسل شده دوره : SB2

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : SB2

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 18:30 20:00
چهارشنبه 18:30 20:00

خروج

SB2

نام استاد : امیررضا حسین زاده

گروه : دبیرستان دوره ا ...

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : مرد

نوع دوره : گروهی

شهریه دوره : 1500000 ریال

تعداد جلسات : 16

تاریخ شروع دوره : 1398/11/16

تاریخ پایان دوره : 1399/01/23

ظرفیت باقیمانده : 8

دوره فعال


ثبت نام
مشاهده زمان های کنسل شده

زمان های کنسل شده دوره : SB4

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : SB4

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 15:00 16:30
چهارشنبه 15:00 16:30

خروج

SB4

نام استاد : محمد بابایی

گروه : دبیرستان دوره ا ...

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : مرد

نوع دوره : گروهی

شهریه دوره : 1500000 ریال

تعداد جلسات : 16

تاریخ شروع دوره : 1398/11/16

تاریخ پایان دوره : 1399/01/23

ظرفیت باقیمانده : 3

دوره فعال


ثبت نام
مشاهده زمان های کنسل شده

زمان های کنسل شده دوره : SB7

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : SB7

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 16:45 17:15
چهارشنبه 16:45 17:15

خروج

SB7

نام استاد : محمد بابایی

گروه : دبیرستان دوره ا ...

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : مرد

نوع دوره : گروهی

شهریه دوره : 1500000 ریال

تعداد جلسات : 16

تاریخ شروع دوره : 1398/11/16

تاریخ پایان دوره : 1399/01/23

ظرفیت باقیمانده : 12

دوره فعال


ثبت نام
مشاهده زمان های کنسل شده

زمان های کنسل شده دوره : SB8

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : SB8

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 16:45 18:15
چهارشنبه 16:45 18:15

خروج

SB8

نام استاد : محمدرضا حافظ دهلوی

گروه : دبیرستان دوره ا ...

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : مرد

نوع دوره : گروهی

شهریه دوره : 1500000 ریال

تعداد جلسات : 16

تاریخ شروع دوره : 1398/11/16

تاریخ پایان دوره : 1399/01/23

ظرفیت باقیمانده : 4

دوره فعال


ثبت نام
مشاهده زمان های کنسل شده