لیست دوره های موسسه

آموزشگاه زبان علوی     دوره های آموزشی

جستجوی دوره بر اساس :

لیست دوره ها

زمان های کنسل شده دوره : AI2

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : AI2

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 16:45 18:15
چهارشنبه 16:45 18:15

خروج

AI2

نام استاد : احمد فضل اللهی

گروه : دبیرستان دوره د ...

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : مرد

نوع دوره :

شهریه دوره : 2500000 ریال

تعداد جلسات : 16ظرفیت باقیمانده : 15

دوره فعال


ثبت نام
مشاهده زمان های کنسل شده

زمان های کنسل شده دوره : AL1

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : AL1

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 16:45 18:15
چهارشنبه 16:45 18:15

خروج

AL1

نام استاد : حسن گرامی

گروه : دبیرستان دوره د ...

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : مرد

نوع دوره :

شهریه دوره : 3050000 ریال

تعداد جلسات : 16ظرفیت باقیمانده : 15

دوره فعال


ثبت نام
مشاهده زمان های کنسل شده

زمان های کنسل شده دوره : AL4

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : AL4

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 15:00 16:30
چهارشنبه 15:00 16:30

خروج

AL4

نام استاد : حسن گرامی

گروه : دبیرستان دوره د ...

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : مرد

نوع دوره :

شهریه دوره : 2200000 ریال

تعداد جلسات : 16ظرفیت باقیمانده : 15

دوره فعال


ثبت نام
مشاهده زمان های کنسل شده

زمان های کنسل شده دوره : AS3

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : AS3

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 18:30 20:00
چهارشنبه 18:30 20:00

خروج

AS3

نام استاد : حسن گرامی

گروه : دبیرستان دوره د ...

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : مرد

نوع دوره :

شهریه دوره : 2200000 ریال

تعداد جلسات : 16ظرفیت باقیمانده : 15

دوره فعال


ثبت نام
مشاهده زمان های کنسل شده

زمان های کنسل شده دوره : IELTS 4

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : IELTS 4

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 15:00 16:30
چهارشنبه 15:00 16:30

خروج

IELTS 4

نام استاد : احمد فضل اللهی

گروه : دبیرستان دوره د ...

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : مرد

نوع دوره :

شهریه دوره : 2800000 ریال

تعداد جلسات : 16ظرفیت باقیمانده : 15

دوره فعال


ثبت نام
مشاهده زمان های کنسل شده

زمان های کنسل شده دوره : SB5

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : SB5

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 16:45 18:15
چهارشنبه 16:45 18:15

خروج

SB5

نام استاد : امیررضا حسین زاده

گروه : دبیرستان دوره ا ...

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : مرد

نوع دوره :

شهریه دوره : 2200000 ریال

تعداد جلسات : 16ظرفیت باقیمانده : 15

دوره فعال


ثبت نام
مشاهده زمان های کنسل شده

زمان های کنسل شده دوره : SS1

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : SS1

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 18:30 20:00
چهارشنبه 18:30 20:00

خروج

SS1

نام استاد : امیررضا حسین زاده

گروه : دبیرستان دوره ا ...

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : مرد

نوع دوره :

شهریه دوره : 3950000 ریال

تعداد جلسات : 16ظرفیت باقیمانده : 15

دوره فعال


ثبت نام
مشاهده زمان های کنسل شده

زمان های کنسل شده دوره : SS5

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : SS5

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 16:45 18:15
چهارشنبه 16:45 18:15

خروج

SS5

نام استاد : محمد بابایی

گروه : دبیرستان دوره ا ...

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : مرد

نوع دوره :

شهریه دوره : 2350000 ریال

تعداد جلسات : 16ظرفیت باقیمانده : 15

دوره فعال


ثبت نام
مشاهده زمان های کنسل شده

زمان های کنسل شده دوره : SS8

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : SS8

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 15:00 16:30
چهارشنبه 15:00 16:30

خروج

SS8

نام استاد : امیررضا حسین زاده

گروه : دبیرستان دوره ا ...

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : مرد

نوع دوره :

شهریه دوره : 2400000 ریال

تعداد جلسات : 16ظرفیت باقیمانده : 15

دوره فعال


ثبت نام
مشاهده زمان های کنسل شده

زمان های کنسل شده دوره : SS9

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : SS9

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 18:30 20:00
چهارشنبه 18:30 20:00

خروج

SS9

نام استاد : محمد بابایی

گروه : دبیرستان دوره ا ...

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : مرد

نوع دوره :

شهریه دوره : 2400000 ریال

تعداد جلسات : 16ظرفیت باقیمانده : 15

دوره فعال


ثبت نام
مشاهده زمان های کنسل شده