شرح رویداد های موسسه

آموزشگاه زبان علوی     رویداد ها

علوی

تعطیلی

1396/09/28

2:49 PM

دسته بندی رویداد : رویداد های آموزشگاه


«چهارشنبه ۶ دی تعطیل است»

بدینوسیله به اطلاع می رساند با رخداد زمین لرزه و تصمیم ستاد بحران استان تهران، کلیه مراکز آمزشی از جمله آموزشگاه زبان علوی روز چهارشنبه ۶ دی تعطیل می باشد.