اساتید موسسه

آموزشگاه زبان علوی     اساتید

احمد فضل اللهی

امیررضا حسین زاده

میلاد طحانیان

کیان عبدالملکی

محمدمهدی علیشاهی

محمد معصومی

فرشاد پاشایی

محمدعلی تجری

مهدی نوری رسا

محمدرضا افشارنیا

محمدرضا حافظ دهلوی

محمد بابایی

حسن گرامی

مهدی خلیل نژاد

دوره های تحت تدریس : احمد فضل اللهی
نام دورهمشاهده جزئیات
SB1
SB3
SB6
SS1
SS2
SB2
SB4
SB7
SB3
SB5
SB8
SS3
Supervisor
SB4
SS4
SB6
SS1
Supervisor
AS1
Supervisor
AS2
SB5
SS2
SS5
Supervisor
Iran National Museum Tour
SS3
AS3
SS4
AS1
AS4
Supervisor
Supervisor
Supervisor
Supervisor
AS2
AS5
Supervisor
Restaurant Tour
AS3
AS5+
Supervisor
Supervisor
Supervisor
Supervisor
AL1
Supervisor
Zoo
AL1
Supervisor
SS4
Supervisor
AL2
supervisior
AL3
Super visor
AL4
AL5
free discussion
AI1
AI2
AI2
AI4
AI3
IELTS 1
IELTS 2
IELTS3
AI1
IELTS 4

خروج

دوره های تحت تدریس : امیررضا حسین زاده
نام دورهمشاهده جزئیات
SB7
SB1
SB5
SB3
SB2
SB8
SB6
SB1
SB4
آزمایشی
SB4
SB1
SB5
SB5
SB2
SB6
SB6
SB3
PB1
SB5
SB4
SB1
PB1
SB1
SB2
SB3
PB1
SB4
SB1
SB5
SB2
SB6
SB3
SB7
SB6
PB1
SB4 B
SS2
SB1
SB5
SS3
SB5 B
SB2
SB6 B
PB1
PB1
SB2
SB1
SB3
SS1
SB2
SS6
SS6
SB3
SS7
SS7
SB4
SS8
SS8

خروج

دوره های تحت تدریس : میلاد طحانیان
نام دورهمشاهده جزئیات
SS5
SS6
SS1
SS5
SB7
SB8
SB7
SS1
SB5
SS2
SB6
SS3
SB3
SB7
SB4
SB8 B
SB5
SS1 B

خروج

دوره های تحت تدریس : کیان عبدالملکی
نام دورهمشاهده جزئیات
SB3
SB7
SS8
SB8
SS8
SS5
SS6
SS7
SS7
SS8
SB8
SS9
SS1
AS1
SS2
AS2
SB8 A
SS4
SS1 A
SS5
SS2 A
SS6
SS6
AS5
SS7
AS2
AL1
SS8
AS3
AL2
SS9
SS1
AL3
SS3
SS2
AL4

خروج

دوره های تحت تدریس : محمدمهدی علیشاهی
نام دورهمشاهده جزئیات
SS1
SS4
SS5
SB6
SS1
SS6
SS2
SB7
SS3
SB8
SS8
SS1
SS9
SS2
SS6
SS3
SS7
AS3
SS8
AS4
AS5
SS9
AS1
Free DI
SS3
SS7
Free DI
SS4
AL1

خروج

دوره های تحت تدریس : محمد معصومی
نام دورهمشاهده جزئیات
Handwriting

خروج

دوره های تحت تدریس : فرشاد پاشایی
نام دورهمشاهده جزئیات
SS9
AS4
AS5
AS1
AL1
AS2
SS5
AS3
AS1
AS1
SS3
AS2
SS4
AS3
AS4
SS5

خروج

دوره های تحت تدریس : محمدعلی تجری
نام دورهمشاهده جزئیات
SB2

خروج

دوره های تحت تدریس : مهدی نوری رسا
نام دورهمشاهده جزئیات
SS2 B
SB8

خروج

دوره های تحت تدریس : محمدرضا افشارنیا
نام دورهمشاهده جزئیات
SB7
SB4 A
SB8
SB5 A
SS1
SS4
SS2
SS5
SS3
SS6
SS4
SS7
SB4
SS2

خروج

دوره های تحت تدریس : محمدرضا حافظ دهلوی
نام دورهمشاهده جزئیات
SB3
SB6
SB4
SS1
SB7
SS8
SB6 A
SS5
SS9
SB7
SS6
AS1 A
SB8
SS4
AS2
SS1
SS5
SS5
SS8
SB5
SS3

خروج

دوره های تحت تدریس : محمد بابایی
نام دورهمشاهده جزئیات
SB8
SS5
SB5
SS2
SB3
SB6
SB1
SB4
SB7
SB5
SB8
SB6
SS1
SB7
SS2
SS9
SS4
SB8
SS9

خروج

دوره های تحت تدریس : حسن گرامی
نام دورهمشاهده جزئیات
AS4
AL2
AS1
AS5
AS1 B
SS7
Free DI
AL1
AS3
SS8
AL1
AS4
SS9
AL2
AS5
AS1
AL3
Free Dis A1
AS2
AL4
AS3

خروج

دوره های تحت تدریس : مهدی خلیل نژاد
نام دورهمشاهده جزئیات
AI5
AL3
AS2
AL3
AL4
Free DI Intermediate
AS3
AL5
AS4
free discussion A2

خروج

بیوگرافی : احمد فضل اللهی
علوی

خروج

بیوگرافی : امیررضا حسین زاده
علوی

خروج

بیوگرافی : میلاد طحانیان
علوی

خروج

بیوگرافی : کیان عبدالملکی
علوی

خروج

بیوگرافی : محمدمهدی علیشاهی
علوی

خروج

بیوگرافی : محمد معصومی
علوی

خروج

بیوگرافی : فرشاد پاشایی
علوی

خروج

بیوگرافی : محمدعلی تجری
علوی

خروج

بیوگرافی : مهدی نوری رسا
علوی

خروج

بیوگرافی : محمدرضا افشارنیا
علوی

خروج

بیوگرافی : محمدرضا حافظ دهلوی
علوی

خروج

بیوگرافی : محمد بابایی
علوی

خروج

بیوگرافی : حسن گرامی
علوی

خروج

بیوگرافی : مهدی خلیل نژاد
علوی

خروج