اساتید موسسه

آموزشگاه زبان علوی     اساتید

احمد فضل اللهی

دوره های تحت تدریس : احمد فضل اللهی
نام دورهمشاهده جزئیات
SB1
SB3
SB6
SS1
SS2
SB2
SB4
SB7
SB3
SB5
SB8
SS3
Supervisor
SB4
SS4
SB6
SS1
Supervisor
AS1
Supervisor
AS2
SB5
SS2
SS5
Supervisor
Iran National Museum Tour
SS3
AS3
SS4
AS1
AS4
Supervisor
Supervisor
Supervisor
Supervisor
AS2
AS5
Supervisor
Restaurant Tour
AS3
AS5+
Supervisor
Supervisor
Supervisor
Supervisor
AL1
Supervisor
Zoo
AL1
Supervisor
SS4
Supervisor
AL2
supervisior
AL3
Super visor
AL4
AL5
free discussion
AI1
AI2
AI2
AI4
AI3
IELTS 1
IELTS 2
IELTS3
AI1
IELTS 4

خروج

بیوگرافی : احمد فضل اللهی
علوی

خروج