اساتید موسسه

آموزشگاه زبان علوی     اساتید

امیررضا حسین زاده

دوره های تحت تدریس : امیررضا حسین زاده
نام دورهمشاهده جزئیات
SB7
SB1
SB5
SB3
SB2
SB8
SB6
SB1
SB4
آزمایشی
SB4
SB1
SB5
SB5
SB2
SB6
SB6
SB3
PB1
SB5
SB4
SB1
PB1
SB1
SB2
SB3
PB1
SB4
SB1
SB5
SB2
SB6
SB3
SB7
SB6
PB1
SB4 B
SS2
SB1
SB5
SS3
SB5 B
SB2
SB6 B
PB1
PB1
SB2
SB1
SB3
SS1
SB2
SS6
SS6
SB3
SS7
SS7
SB4
SS8
SS8

خروج

بیوگرافی : امیررضا حسین زاده
علوی

خروج