اساتید موسسه

آموزشگاه زبان علوی     اساتید

فرشاد پاشایی

دوره های تحت تدریس : فرشاد پاشایی
نام دورهمشاهده جزئیات
SS9
AS4
AS5
AS1
AL1
AS2
SS5
AS3
AS1
AS1
SS3
AS2
SS4
AS3
AS4
SS5

خروج

بیوگرافی : فرشاد پاشایی
علوی

خروج